Regulamin

Regulamin „Subskrypcje SMS Premium MT KREDYT,  KASA, SEX,

§1. Uwagi ogólne

„Subskrypcje Premium MT” (dalej Usługa lub Serwis) jestusługą dostępną dla a bonentów sieci GSM sieci Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z
o.o., PTC S.A.

Usługę świadczy firma Pasikonik sp zoo z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Dworcowa 14A , 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie–IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (KRS: 0000706376, NIP: 6711827642, REGON: 368849240

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;

SMS – (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;

Premium MT – wiadomość SMS/MMS MT, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Serwisu, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości abonent obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru Premium MT lub Serwisu;

Usługa „Subskrypcje Premium MT” – interaktywny serwis subskrypcyjny, dostępny dla abonentów sieci Operatorów GSM za pośrednictwem numerów Premium MT;

link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania Serwisu.

Każdy abonent, który przystępuje do korzystania z Serwisu i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium MT lub poprzez dedykowaną stronę internetową (dalej Użytkownik) lub poprzez WAP, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§2. Zasady korzystania z serwisów

Serwis może zostać zamówiony za pomocą telefonu komórkowego lub w przypadku wybranych serwisów, za pośrednictwem dedykowanej serwisowi strony internetowej lub za pomocą WAP.

Aby aktywować Serwis za pomocą telefonu komórkowego należy wysłać ze swojego numeru telefonu pod Numer Premium MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie subskrybowanego Serwisu (SMS aktywujący serwis jest bezpłatny). W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści stop [nazwa serwisu], na numer Premium MT dezaktywowanego Serwisu (SMS dezaktywujący serwis jest bezpłatny).

Serwisy dostępne dla wszystkich Użytkowników:

Nazwa serwisu Tematyka serwisu Numer Premium MT do aktywacji serwisu Aktywacja serwisu (słowo „start” jest
nieobowiązkowe. By aktywować serwis wystarczy wysłać SMS pod
numer serwisu w treści wpisując nazwę serwisu)
Częstotliwość otrzymywania serwisu z numeru
Premium MT (z wyłączeniem wiadomości z potwierdzeniem
zapisania się do serwisu oraz sposobie wypisania się z niego
– są one darmowe). Welcome Messager – pierwsza płatna
wiadomość
Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium MT Numer Premium MT do dezaktywacji serwisu Dezaktywacja serwisu
Kredyt Informacje o produktach finansowych
(kredytach gotówkowych, konsolidacyjnych, hipotecznych,
pozabankowych, samochodowych, odnawialnych, firmowych i
innych).
60468 start kredyt Co 3 x dni o godzinie: 12 4,92 zł z VAT 60468 stop kredyt

W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcje danego Serwisu za pośrednictwem strony internetowej, należy wpisać w specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Serwisu, numer telefonu, dla którego dany Serwis ma zostać uruchomiony. Następnie, na wskazany numer telefonu, wysłany zostanie specjalny kod weryfikacyjny, któryw celu zakończenia zamówienia Serwisu należy wpisać w odpowiednim polu formularza internetowego.

W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcję danego Serwisu poprzez WAP, aktywacja subskrypcji następuje przez wybranie linku służącego do zamówienia np.: na stronie aktywacji Serwisu.

Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie SMS o skutecznej aktywacji Serwisu, o sposobie, częstotliwości i koszcie otrzymania Serwisu a także o dokładnym sposobie wypisania się z Serwisu. Komunikat wysłany jest bezpośrednio przez Operatora GSM po zapisaniu się Użytkownika na Serwis.

Użytkownik płaci tylko za Premium MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

Wiadomości w ramach realizacji Serwisu wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu częstotliwościach, które wskazano powyżej.

Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium MT w częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu.

Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu. Sposób dezaktywacji danego Serwisu opisany jest odpowiednio w ust. 2.1. powyżej.

Warunkiem skorzystania z Serwisu jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są bezpośrednio przez Operatorów Sieci GSM.

Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu komórkowego abonenta zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.

Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.

Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń ozawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

§3. Reklamacje

Reklamacje dotyczące działania Serwisu można przesyłać na adres e-mail: reklamacje@pasikonik.pl

Reklamacje dotyczące błędnego naliczania opłat należy składać u właściwego Operatora GSM. Pasikonik sp zoo nie jest podmiotem naliczającym jakiekolwiek opłaty i nie posiada dostępu do sieci telekomunikacyjnej operatora GSM umożliwiającej dokonanie jakiejkolwiek weryfikacji w powyższym zakresie.

Reklamacje dotyczące wszystkich innych kwestii, poza wyniesionymi w ust. 1 i 2 powyżej, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@pasikonik.pl

Każda reklamacja winna zawierać numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej). Operatorzy GSM nie udostępniają Pasikonik sp zoo jakichkolwiek danych osobowych i teleadresowych abonentów.

Reklamacje rozpatrywane są przez Pasikonik sp zoo w terminie 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Pasikonik sp zoo otrzymał reklamację.

W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej Pasikonik sp zoo poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Użytkownika.

§4. Odpowiedzialność

Pasikonik sp zoo oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.

Pasikonik sp zoo identyfikuje użytkowników serwisów wyłącznie po numerze telefonu abonenta. Operatorzy GSM nie udostępniają Pasikonik sp zoo jakichkolwiek danych abonentów, w szczególności danych osobowych. Pasikonik sp zoo nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisów, w tym w szczególności Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich, przez Użytkowników do tego nieuprawnionych.

Pasikonik sp zoo nie jest podmiotem naliczającym abonentom opłaty oraz rozliczającym abonentów za korzystanie z Serwisów.

Pasikonik sp zoo ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Pasikonik sp zoo nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji podmiotów trzecich, w tym awariami
sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

Pasikonik sp zoo zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, wprzypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne ponosi Użytkownik.

§5. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulamin będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Pasikonik sp zoo zachowuje prawo do zmiany treści niniejszeego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.qzs.pl/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

0 0 votes
Daj ocenę